Maaomanikule ja mittejahimehe

Kui leiate / näete vigastatud või haiget ulukit, andke sellest teada ööpäevaringsel valvetelefonil 1313, sest vastavalt Jahiseadusele korraldab jahipidamist inimese elule või tervisele tekkiva ohu vältimiseks, vigastatud uluki hukkamiseks väljaspool jahiaega või uluki kaudu leviva haiguse tõkestamiseks Keskkonnaamet.

Liiklusõnnetuses hukkunud ja liiklusõnnetuse tõttu surmatud suurulukist ning tema osadest tuleb viivitamata teavitada jahipiirkonna kasutajat või Keskkonnainspektsiooni (telefon 1313). Suuruluk ja tema osa kuuluvad jahipiirkonna kasutajale, kes surnud tarbimisväärtuseta suuruluki utiliseerib või matab kohapeal kokkuleppel maaomanikuga. Suurulukid on põder, punahirv, metskits, metssiga, pruunkaru, hunt, ilves, hallhüljes.

 

Tulenevalt Jahiseadusest on maaomaniku õigused jahinduses:

1) korraldada oma maal väikeulukijahti;

2) sõlmida kokkulepe jahindustegevuse korraldamiseks oma kinnisasjal;

3) seada oma maal jahipidamiseks tingimusi või jahipidamine keelata;

4) algatada jahipiirkonna kasutaja väljavahetamine;

5) teha ettepanekuid jahindusnõukogule jahipiirkonna piiride muutmiseks.